คณิตศาสตร์ ป.3

แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.3

Math-P3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับไม่เกิน 100,000

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบวกและการลบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การคูณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : การวัดความยาวและอุณหภูมิ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : การชั่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : การตวง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : เวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 : รูปเรขาคณิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 : แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 : การบวก ลบ คูณ หารระคน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 : ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

 

Tags: ,