คณิตศาสตร์ ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : สมการและการแก้สมการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ตัวประกอบของจำนวนนับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : มุมและส่วนของเส้นตรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เส้นขนาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : ทิศและแผนผัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เศษส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : ทศนิยมและร้อยละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : รูปเรขาคณิตสองมิติและพื้นที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 : รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 : สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 

Math-P6

 

ขอบคุณที่มา
- iadth.com

Tags: ,