ตัวสะกดภาษาอังกฤษ

ตัวสะกดภาษาอังกฤษ

พยัญชนะต้น

b = บ  —  bl = บล —  br = บร
c = ค / ซ — ch = ช — cl = คล — cr = คร
d = ด — dr = ดร
f = ฟ — fl = ฟล — fr = ฟร
g = ก /จ — gh = ก — gl = กล — gr = กร
h = ฮ — j = จ
k = ค — kl = คล — kn = น — kr = คร
l = ล — m = ม — n = น
p = พ — ph = ฟ — pl = พล — pr = พร
q = คว — r = ร
s = ซ/ส — sc = สค/ส — sch = สค/ช — scr = สคร
sh = ช — sk = สค — sl = สล — sm = สม
sn = สน — sp = สพ — spl = สพล — spr = สพร
sq = สคว — st = สท — str = สทร — sw = สว
t = ท/ต — th = ด/ตซ — tr = ทร
v = วฟ์ — w = ว — wh = ฮ/ว — wr = ร
x = ซ — y = ย — z = ส — ng = ง*

หมายเหตุ : (*) พยัญชนะต้นใช้เฉพาะในภาษาไทย,คำขีดเส้นใต้ เป็นเสียงนาสิก

เสียงสระ

a = แอะ — ai = ไอ — au = เอา — ao = เอา
ar = อาร์/ออร์ — al = อาล์/ออล์ — a-e = เอ — au = ออ
aw = ออ — ay = เอย์ — e = เอะ/อี — ea = อี/เอ
ear = เอีย/แอ — ee = อี — ew = อิว — ey = อี/เอ
er = เออร์ — ere = เอีย/แอ — i = อิ — ia = เอีย*
ir = เออ — i-e = ไอ — o= โอ/เอาะ/อัน — oo = อู
oa = โอ — oi = ออย — or = เออ/ออ — oor=ออ/อัว
ou = เอา/อู — ow = เอา/โอ — oy = ออย — o-e = โอ/อัน
u = อุ/อั — ua = อัว* — ur = เออร์ — uy = ไอ
y = ไอ/อี — ye = ไอ

ตัวสะกด

b = บ — bt = บท์
c = ค — ch = ช — ck = ค — ct = คท์
d = ด — dge = ดจ์
f = ฟ — ff = ฟ — ft = ฟท์
g = ก — ge = จ — ght = ท
k = ค
l = ล — ll = ลล์  — ld = ลด์ —  lf = ลฟ์
lt = ลท์ — mpt = มพท์
m = ม — mb = มบ์ — mf = มฟ์ — mp = มพ์
n = น — nd = นด์ — ng = ง — nx,nk = งค์
nce = นส์ — nse = นส์ — nt = นท์ — nz = นส์
p = พ — pf = พฟ์ — ph = ฟ — pt = มท์
q = ค — que = ค — pth = พตซ์
s = ซ/ส — sk = สค์ — sp = สพ — Ss = ส
st = สท์
t = ท — th = ตซ — the = ด
v = ฟ — ve = ฟ
w = ว
x = กซ์ — xt = คซท์ — y = ย — ye = ย
z = ส

***********************************************************************

วิธีการสะกดอ่านเทียบ
a n = an
เทียบกับภาษาไทย แ-ะ น = แอน
สะกดอานเปรียบเทียบว่า แอะ นอ = แอน

b a g = bag
เทียบกับภาษาไทย บ แ-ะ ก = แบก
สะกดอ่านเทียบเสียงเสียงว่า บอ แอะ กอ = แบก

d i d = did
เทียบกับภาษาไทย ด อิ ด = ดิด
อ่านออกเสียงว่า ดอ อิ ดอ ดิด

การสื่อสารตัวสะกดภาษาอังกฤษ

บางครั้งการสะกดชื่อด้วยอักษรอังกฤษโดยการบอกผ่านโทรศัพท์มักจะมีการถามซ้ำ ไปซ้ำมาว่าใช่ตัวนี้หรือไม่ตัวนั้นรึเปล่า อาทิ S กับ H และบ่อยครั้งที่เราเองจะพบกับปัญหาที่ว่าปลายทางที่รับฟังผิดและอาจทำให้ เสียเวลาที่จะต้องแก้อีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีก ยิ่งถ้าต้องใช้ทำตั๋วเครื่องบิน, Visa, หรืออื่นๆที่เป็นหลักฐานสำคัญในการเดินทางแล้วตัวสะกดผิดล่ะก็จะต้องใช้เวลา ในการแก้ไขดำเนินการมากเลยทีเดียว

ในการสื่อสารตัวสะกดภาษาอังกฤษที่วงการการท่องเที่ยวมักจะใช่เป็นมาตรฐานใน การบอกกล่าวกันทางโทรศัพท์เพื่อป้องการผิดพลาดในการสะกด ซึ่งจะช่วยลดเวลา และป้องกันการผิดพลาด ส่วนคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และปัจจุบันก็มักจะใช้แทนตัวอักษรตัวสะกดก็มีดังนี้

A = Able

B = Baker

C = Charlie

D = Dog

E = Easy

F = Fox

G = Geroge

H = How

I = Item

J = Jimmy

K = King

L = Love

M = Mike

N = Nancy

O = Oboe

P = Peter

Q = Queen

R = Roger

S = Sugar

T = Tear

U = Uncle

V = Victor

W = William

X = X-ray

Y = York

Z = Zebra

วิธีใช้ก็ง่ายมาก อย่างเช่นถ้าเพื่อนๆจะสะกดชื่อคุณ Sukanya เพื่อนๆก็บอกได้ว่า Sugar, Uncle, King, Able, Nancy, York, Able

Tags: ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home3/new1/public_html/thaistudyfocus.com/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273