แบบฝึกหัดverb

แบบฝึกหัดverb

หลังจากที่ได้ศึกษาเนื้อหาของ verb กันมาแล้ว ในหัวข้อนี้เราจะรวบรวมแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับ verb ต่างๆมาให้ได้ลองทดสอบความรู้กันดูนะคะ แบบฝึกหัดง่ายๆ มาพร้อมเฉลยแน่นอนค่ะ (แต่อย่าแอบดูเฉลยก่อนนะคะ (^///^))

แบบฝึกหัดverb

แบบฝึกหัดที่ 1 : แบบฝึกหัด verb to have / has

จงเลือกใช้ have หรือ has ในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. My father ______ three cows.

A. haveB. has

2. You ______ two fans.

A. have
B. has

3. Linda _____ many friends here.

A. have
B. has

4. We _______ two cars and two houses.

A. have
B. has

5. I ______ many books in my school bag.

A. have
B. has

6. She ______ a dog and two cats.

A. have
B. has

7. They _____ many blue shirts.

A. have
B. has

8. He _____ a big house.

A. have
B. has

9. A horse _________ two eyes.

A. have
B. has

10. Mary and Susan______ ten dolls.

A. have
B. has

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 : เฉลยแบบฝึกหัด verb to have / has

ข้อที่ 1.
คำตอบคือ  has
ข้อที่ 2.
คำตอบคือ  have
ข้อที่ 3.
คำตอบคือ  has
ข้อที่ 4.
คำตอบคือ  have
ข้อที่ 5.
คำตอบคือ  have
ข้อที่ 6.
คำตอบคือ  has
ข้อที่ 7.
คำตอบคือ  have
ข้อที่ 8.
คำตอบคือ  has
ข้อที่ 9.
คำตอบคือ  has
ข้อที่ 10.
คำตอบคือ  have

================================================================

แบบฝึกหัดที่ 2 : แบบฝึกหัด verb to be

1. กริยา 3  ช่อง ข้อใดถูกต้องที่สุด

A. is  am  are
B. eat  ate  eat
C. do  did  done
D. put  pat  put

2. อดีตของ go ช่องที่ 2 คือข้อใด went

A. went
B. gon
C. wont
D. goes

3. เติมคำกริยาให้ถูกต้อง
There  ………… a dog.

A. are
B. is
C. was
D. were

4. There …………..  two men.

A. is
B. am
C. was
D. are

5. Who ……….  you?

A.     i
B.     are
C.     am
D.     is

6. What  ………. in the bin?

A.     are
B.     was
C.     were
D.     is

7. How many pens ……… in the box?

A.     are
B.     is
C.     am
D.     was

8. ………… he a  girl?

A.     Are
B.     Is
C.     Was
D.     Am

9. …………. I a  boy?

A.     Is
B.     Are
C.     Was
D.     Am

10. Those  ……….. mangoes.

A.     is
B.     am
C.     was
D.     are

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 : เฉลยแบบฝึกหัด verb to be

ข้อที่ 1.
คำตอบคือ  C. do  did  done
ข้อที่ 2.
คำตอบคือ  A. went
ข้อที่ 3.
คำตอบคือ  B. is
ข้อที่ 4.
คำตอบคือ  D. are
ข้อที่ 5.
คำตอบคือ  B. are
ข้อที่ 6.
คำตอบคือ  D. is
ข้อที่ 7.
คำตอบคือ  A. are
ข้อที่ 8.
คำตอบคือ  B. Is
ข้อที่ 9.
คำตอบคือ  D. Am
ข้อที่ 10.
คำตอบคือ  D. are

================================================================

แบบฝึกหัดที่ 3 : แบบฝึกหัด verb ช่วย (AUXILIARY VERBS)

แบบฝึกหัดที่ 3.1 – Fill in the blanks with ‘is’ or ‘are’.

1. The rose _____ a beautiful flower.

2. His two sons _____ still small.
3. My brother _____ doing his degree at that university.
 
4. Dogs _____ the most faithful animals.
5. There _____ a lot of ants on the tree.
6. That chair _____ comfortable to sit on.
 7. The equator _____ an imaginary line round the earth.
 8. The natives of this island _____ a friendly people.
9. We _____ waiting for the bus.
10. _____ your mother sleeping now?

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.1

ข้อที่ 1.
คำตอบคือ  The rose is a beautiful flower.
ข้อที่ 2.
คำตอบคือ  His two sons are still small.
ข้อที่ 3.
คำตอบคือ  My brother is doing his degree at that university. 
ข้อที่ 4.
คำตอบคือ  Dogs are the most faithful animals.
ข้อที่ 5.
คำตอบคือ  There are a lot of ants on the tree.
ข้อที่ 6.
คำตอบคือ  That chair is comfortable to sit on.
ข้อที่ 7.
คำตอบคือ  The equator is an imaginary line round the earth.
ข้อที่ 8.
คำตอบคือ  The natives of this island are a friendly people.
ข้อที่ 9.
คำตอบคือ  We are waiting for the bus.
ข้อที่ 10.
คำตอบคือ  Is your mother sleeping now?

++++++++++

แบบฝึกหัดที่ 3.2 – Fill in the blanks with ‘does‘ or ‘do‘.
11. _____ you know him?
12. That _____ not mean I _____ not like her.
13. Please _____ not smoke here.
14. _____ anybody know the answer?
15. They _____ not want to play.
16. It _____ not matter where you put it.
17. He _____ the measuring and we _____ the cutting.
18. Those sheep _____ not belong to that farmer.
19. My feet _____ not get tired easily.
20. Everyone here _____ not know about it.
 
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.2

ข้อที่ 11.
คำตอบคือ Do you know him?
ข้อที่ 12.
คำตอบคือ  That does not mean I do not like her.
ข้อที่ 13.
คำตอบคือ  Please do not smoke here.  
ข้อที่ 14.
คำตอบคือ  Does anybody know the answer?
ข้อที่ 15.
คำตอบคือ  They do not want to play.
ข้อที่ 16.
คำตอบคือ  It does not matter where you put it.
ข้อที่ 17.
คำตอบคือ  He does the measuring and we do the cutting.
ข้อที่ 18.
คำตอบคือ  Those sheep do not belong to that farmer.
ข้อที่ 19.
คำตอบคือ  My feet do not get tired easily.
ข้อที่ 20.
คำตอบคือ  Everyone here does not know about it.

++++++++++

แบบฝึกหัดที่ 3.3 – Fill in the blanks with ‘has’ or ‘have’
21. He _____ a law degree.
22. They _____ gone to the cinema.
23. Only one of the students _____ failed the test.
 
24. I _____ come here to borrow your book
25. “_____ you ever done online banking?”
 
26. “We _____ not done our homework yet.”
27. Each of you _____ to pay a dollar.
28. There _____ been no complaint so far.
29. Does he _____ a bicycle?
30. What _____ she got to say about this?

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.3

ข้อที่ 21.
คำตอบคือ He has a law degree.
ข้อที่ 22.
คำตอบคือ They have gone to the cinema.
ข้อที่ 23.
คำตอบคือ  Only one of the students has failed the test.  
ข้อที่ 24.
คำตอบคือ  I have come here to borrow your book.
ข้อที่ 25.
คำตอบคือ  “Have you ever done online banking?”
ข้อที่ 26.
คำตอบคือ  “We have not done our homework yet.”
ข้อที่ 27.
คำตอบคือ  Each of you has to pay a dollar.
ข้อที่ 28.
คำตอบคือ  There has been no complaint so far.
ข้อที่ 29.
คำตอบคือ  Does he have a bicycle?
ข้อที่ 30.
คำตอบคือ  What has she got to say about this

++++++++++

แบบฝึกหัดที่ 3.4 – Choose the correct word for each sentence. 
31. The earth _____ (go, goes) round the sun.
32. He _____ (go, goes) to school by bus.
33. I often _____ (go, goes) to the library.
34. She wants to _____ (go, goes) to the library?
35. She does not _____ (go, goes) to the library?
36. Oh, she does _____ (go, goes) to the library.
37. He often _____ (go, goes) to the cinema.
38. Every one of us must _____ (go, goes) to school.
39. Every one of us usually _____ (go, goes) to school early.
 40. He too has to _____ (go, goes) to school.

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.4

ข้อที่ 31.
คำตอบคือ The earth goes round the sun.
ข้อที่ 32.
คำตอบคือ He goes to school by bus.
ข้อที่ 33.
คำตอบคือ  I often go to the library.  
ข้อที่ 34.
คำตอบคือ  She wants to go to the library?
ข้อที่ 35.
คำตอบคือ  She does not go to the library?
ข้อที่ 36.
คำตอบคือ  Oh, she does go to the library.
ข้อที่ 37.
คำตอบคือ  He often goes to the cinema.
ข้อที่ 38.
คำตอบคือ  Every one of us must go to school.
ข้อที่ 39.
คำตอบคือ  Every one of us usually goes to school early.
ข้อที่ 40.
คำตอบคือ  He too has to go to school.

++++++++++

แบบฝึกหัดที่ 3.5 – Choose the correct word for each sentence.
41. She _____ (read, reads) every day.
42. I _____ (drink, drinks) milk every day.
43. We _____ (like, likes) to swim.
44. My neighbours _____ (talk, talks) to us every day.
45. He _____ (speak, speaks) good English.
46. They _____ (work, works) in that factory.
47. One of us _____ (live, lives) near the hospital.
48. Those deer in the zoo _____ (look, looks) hungry.
49. Everyone of the postmen _____ (ride, rides) a bicycle.
50. The black dog can _____ (bark, barks) very loudly.

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.5

ข้อที่ 41.
คำตอบคือ She reads every day.
ข้อที่ 42.
คำตอบคือ I drink milk every day.
ข้อที่ 43.
คำตอบคือ  We like to swim.  
ข้อที่ 44.
คำตอบคือ  My neighbours talk to us every day.
ข้อที่ 45.
คำตอบคือ  He speaks good English.
ข้อที่ 46.
คำตอบคือ  They work in that factory.
ข้อที่ 47.
คำตอบคือ  One of us lives near the hospital.
ข้อที่ 48.
คำตอบคือ  Those deer in the zoo look hungry.
ข้อที่ 49.
คำตอบคือ  Every one of the postmen rides a bicycle.
ข้อที่ 50.
คำตอบคือ  The black dog can bark very loudly.

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบ
 – http://www.juliacookonline.com/books/personal-behaviors/its-hard-to-be-a-verb/

 

Tags: , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home3/new1/public_html/thaistudyfocus.com/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273