ตัวอย่างการเขียนเรียงความ

ตัวอย่างการเขียนเรียงความ

เรียงความ คือ การนำเอาคำมาประกอบแต่งเป็นเรื่องราว อาจใช้วิธีการเขียนหรือการพูดก็ได้ การเขียนจดหมาย รายงาน ตอบคำถาม ข่าว บทความ ฯลฯ อาศัยเรียงความเป็นพื้นฐานทั้งนั้น ดังนั้น การเขียนเรียงความจึงมีความสำคัญ ช่วยให้พูดหรือเขียนในรูปแบบต่างๆได้ดี นอกจากนี้ก่อนเรียงเขียนความเราต้องค้นคว้า รวบรวมความรู้ ความคิด และนำมาจัดเป็นระเบียบ จึงเท่ากับเป็นการฝึกสิ่งเหล่านี้ให้กับตนเองได้อย่างดีอีกด้วย

การเขียนเรียงความ เป็นการนำความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ผู้เขียนสนใจนำมาเรียบเรียงอย่างชัดเจนให้น่าสนใจ โดยอาศัยข้อเท็จจริง ประกอบความคิดเห็นของผู้เขียนให้ผู้อ่านได้เข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการ

ตัวอย่างการเขียนเรียงความ

องค์ประกอบของเรียงความ

มีองค์ประกอบ ๓ ส่วนด้วยกัน คือ คำนำ (การเปิดเรื่อง), เนื้อเรื่อง (เนื้อความ) และสรุป (ปิดเรื่องหรือบทลงท้าย)

๑. การเขียนส่วนนำ เป็นส่วนที่แสดงประเด็นหลักหรือจุดประสงค์ของเรื่อง ดังนั้น ส่วนนำจึงเป็นการบอกผู้อ่านถึงเนื้อหาที่นำเสนอและยังเป็นการเร้าความสนใจให้อยากอ่านเรื่องจนจบ การเขียนส่วนนำเพื่อเร้าความสนใจนั้นมีหลายวิธี แล้วแต่ผู้เขียนจะเลือกตามความเหมาะสม อาจนำด้วยปัญหาเร่งด่วน หรือหัวข้อที่กำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจ คำถาม การเล่าเรื่องที่จะเขียน การยกคำพูด ข้อความ หรือสุภาษิตที่น่าสนใจ บทร้อยกรอง การอธิบายความเป็นมาของเรื่อง การบอกจุดประสงค์ของการเขียน การให้คำจำกัดความ ของคำสำคัญของเรื่องที่จะเขียน แรงบันดาลใจ ฯลฯ ดังตัวอย่าง เช่น

          ๑.๑ นำด้วยปัญหาเร่งด่วน หรือหัวข้อที่กำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เช่น เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน จะพบกลุ่มสนทนากลุ่มย่อยๆ วิสัชนากันด้วยเรื่อง “วิสามัญฆาตกรรม” ในคดียาเสพติด บ้างก็ว่าเป็นความชอบธรรม บ้างก็ว่ารุนแรงเกินเหตุ หลายคนจึงตั้งคำถามว่า ถ้าไม่ทำวิสามัญฆาตกรรมกรณียาเสพติด แล้วจะใช้วิธีการชอบธรรมอันใด ที่จะล้างบางผู้ค้าหรือผู้บ่อนทำลายเหล่านี้ลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว

          ๑.๒ นำด้วยคำถาม เช่น ถ้าถามหนุ่มสาวทั้งหลายว่า “อยากสวย” “อยากหล่อหรือไง” คำตอบที่ได้คงจะเป็น
คำตอบเดียวกันว่า “อยาก” จากนั้นก็คงมีคำถามต่อไปว่า “แล้วทำอย่างไรจึงจะสวยจะหล่อ ได้สมใจในเมื่อธรรมชาติของหลาย ๆ คนก็มิได้สวยได้หล่อมาแต่ดั้งเดิม จะต้องพึ่งพา เครื่องสำอาง หรือการศัลยกรรมหรือไร แล้วจะสวยหล่อแบบธรรมชาติได้หรือไม่ ถ้าได้ จะทำอย่างไร”

          ๑.๓ นำด้วยการเล่าเรื่องที่จะเขียน เช่น งานมหกรรมหนังสือนานาชาติจัดขึ้นเป็นประจำในวันพุธแรกของเดือนตุลาคมของทุก ปีที่เมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นี้ นับเป็นครั้งที่ ๕๓

          ๑.๔ นำด้วยการยกคำพูด ข้อความ สุภาษิตที่น่าสนใจ เช่น ในอดีตเมื่อกล่าวถึงครู หรือค้นหาคุณค่าของครู หลายคนคงนึกถึงความเปรียบทั้งหลายที่มักได้ยินจนชินหู ไม่ว่าจะเป็นความเปรียบที่ว่า “ครูคือเรือจ้าง” “ครูคือปูชนียบุคคล” หรือ
“ครูคือผู้ให้แสงสว่างทางปัญญา” ฯลฯ ความเปรียบเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงคุณค่า ความเสียสละ และการเป็นนักพัฒนาของครู ในขณะที่ปัจจุบันทัศนคติในการมองครูเปลี่ยนไป หลายคนมองว่าครูเป็นแค่ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างสอนหนังสือเท่านั้น เพราะครูสมัยนี้ไม่ได้อบรม ความประพฤติให้แก่ผู้เรียนควบคู่ไปกับการให้ความรู้ ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะเรียกว่า “แม่พิมพ์ของชาติ” อาชีพครูเป็นอาชีพที่ตกต่ำและดูต้อยต่ำในสายตาของคนทั่วไป ทั้ง ๆ ที่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องทำหน้าที่ในการพัฒนาคนที่จะไปเป็นกำลังสำคัญของ การพัฒนาประเทศชาติต่อไป จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการทบทวนบทบาทหน้าที่คุณธรรมและอุดมการณ์ของความ เป็นครูกันเสียที

          ๑.๕ นำด้วยบทร้อยกรอง เช่น

          “ความรักเหมือนโรคา
 บันดาลตาให้มืดมน
 
     ไม่ยินและไม่ยล
 อุปสรรคคะใดใด
 
     ความรักเหมือนโคถึก
 กำลังคึกผิขังไว้
 
     ก็จะโลดจากคอกไป
 บ่ยอมอยู่ ณ ที่ขัง
 
     ถ้าหากปล่อยไว้
 ก็ดึงไปด้วยกำลัง
 
     ยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่ง
 บ่หวนคิดถึงเจ็บกาย”

(จากบทละครเรื่อง “มัทนพาธา” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

          ความรักเป็นอารมณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ มีทั้งประโยชน์และเป็นโทษในเวลาเดียวกัน ความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ จริงใจและความมีเหตุผล ย่อมนำพาผู้เป็นเจ้าของความรักไปในทางที่ถูกที่ควร แต่ถ้าความรักนั้นเป็นเพียงอารมณ์อันเกิดจากความหลงใหลในรูปกายภายนอก ความชื่นชมตามกระแสและความหลงผิด ความรักก็จะก่อให้เกิดโทษ จึงมีผู้เปรียบเปรยว่า “ความรักทำให้คนตาบอด” ด้วยบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องมัท นพาธา ซึ่งได้แสดงให้เห็นภาพของความลุ่มหลง อันเกิดจากความรักและทุกข์สาหัสอันเกิดจากความรักได้เป็นอย่างดี สมกับชื่อเรื่องว่า มัทนพาธาที่แปลว่า ความบาดเจ็บแห่งความรัก

          ๑.๖ นำด้วยการอธิบายความเป็นมาของเรื่อง เช่น เมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของผู้ใหญ่ท่าน หนึ่ง ท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ ศพของท่านได้รับการบรรจุไว้ในโกศศพพระราชทาน เห็นดังนั้นแล้วทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าจำได้ว่าตอนข้าพเจ้าไปเผาศพคุณตา คุณยายที่บ้านสวน จังหวัดสมุทรสงคราม ศพของท่านทั้งสองก็ได้รับการบรรจุไว้ในโกศเช่นกัน ซึ่งท่านทั้งสองก็เป็นพลเรือนธรรมดา ๆ ไม่ได้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ เรื่องนี้คงมีหลายคนสงสัยว่าทำไมพลเรือนธรรมดา ๆ ถึงมีโกศใส่ศพกับเขาด้วย ดังนั้นเพื่อทำความกระจ่างแก่เยาวชนและผู้สนใจ ในปัจจุบันนี้อาจจะไม่เคยเห็นศพชาวบ้านที่บรรจุในโกศ ข้าพเจ้าจึงได้ค้นคว้าเรื่องนี้มาเพื่อเป็นความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป

          ๑.๗ นำด้วยการบอกจุดประสงค์ของการเขียน เช่น สามก๊ก ที่ผู้อ่านทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทยรู้จักกันดีนั้นเป็นนวนิยาย ส่วนสามก๊กที่เป็นประวัติศาสตร์ มีคนรู้น้อยมาก แม้คนจีนแผ่นดินใหญ่ที่ได้เรียนจบ ขั้นอุดมศึกษามาแล้ว ก็มีน้อยคน (น้อยมาก) ที่รู้พอสมควร บทความเรื่องนี้จึงขอเริ่มต้นจาก สามก๊กที่เป็นประวัติศาสตร์

๒. การเขียนส่วนเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเรียงความ เพราะเป็นส่วนที่ต้องแสดงความรู้ ความคิดเห็นให้ผู้อ่านทราบตามโครงเรื่องที่วางไว้ เนื้อเรื่องที่ต้องแสดงออกถึงความรู้ ความคิดเห็นอย่างชัดแจ้ง มีรายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงและมีการอธิบายอย่างเป็นลำดับขั้น มีการหยิบยกอุทาหรณ์ ตัวอย่าง ทฤษฎี สถิติ คำกล่าว หลักปรัชญา หรือสุภาษิต คำพังเพย ฯลฯ สนับสนุนความรู้ความคิดเห็นนั้น เนื้อเรื่องประกอบด้วยย่อหน้าต่างๆ หลายย่อหน้า ตามสาระสำคัญที่ต้องการกล่าวถึงเปรียบกันว่า เนื้อเรื่องเหมือนส่วนลำตัวของคนที่ประกอบด้วย อวัยวะต่างๆ แต่รวมกันแล้วเป็นตัวบุคคล ดังนั้นการเขียนเนื้อเรื่องถึงจะแตกแยกย่อยออกไปอย่างไร จะต้องรักษาสาระสำคัญใหญ่ของเรื่องไว้ การแตกแยกย่อยเป็นไปเพื่อประกอบให้สาระสำคัญใหญ่ของเรื่องซึ่งเปรียบเหมือนตัวคน สมบูรณ์ในแต่ละย่อหน้า ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อหา คือ ความรู้หรือความคิดเห็นที่ต้องการแสดงออก การอธิบาย และอุทาหรณ์คือ การอ้างอิง ตัวอย่าง ฯลฯ ที่สนับสนุนให้เห็นจริงเห็นจัง ส่วนสำนวนโวหารจะใช้แบบใดบ้าง โปรดศึกษาเรื่องสำนวนโวหารในหัวข้อต่อไป

          ตัวอย่างการเขียนเนื้อเรื่องแต่ละย่อหน้า 

          “อ๋า” เป็นเด็กชายตัวเล็ก ๆ อายุแค่ ๑๒ ปี ครั้งที่ลืมตาดูโลกได้แค่ ๓ เดือน แม่ก็ทอดทิ้ง ไป… ส่วนพ่อนั้นไม่เคยรักและห่วงใยอ๋าเลย สิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดในชีวิตของพ่อคือ เฮโรอีน… ย่า…ลุง … ป้า และอา ตอกย้ำให้อ๋าฟังเสมอว่า “อย่าทำตัวเลว ๆ เหมือนพ่อแกที่ติดเฮโรอีน จนตาย” หรือ “กลัวแกจะเจริญรอยตามพ่อเพราะเชื้อมันไม่ทิ้งแถว ติดคุกหัวโตเหมือนพ่อแก” คำพูดสารพัดที่อ๋ารับฟังมาตั้งแต่ยังพอจำความได้ ซึ่งอ๋าพยายามคิดตามประสาเด็กว่า “เป็นคำสั่งสอน” …หรือ “ประชดประชัน” กันแน่…

          ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลของอ๋าถ้าเอ๋ยไปหลายคนคงรู้จัก เพราะเป็นพวกเศรษฐีที่ค้าขาย เป็นหลักอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มาหลายชั่วอายุคนแล้ว ปู่กับย่ามีลูกทั้งหมด ๙ คน ทุกคนร่ำเรียนกันสูงๆ และออกมาประกอบธุรกิจร่ำรวยเป็นล่ำเป็นสัน ยกเว้นพ่อของอ๋า ซึ่งไม่ยอมเรียน .. ประพฤติตนเสียหาย … คบเพื่อนชั่ว …จนติดเฮโรอีน และฉีดเข้าเส้น จนตายคาเข็ม ผลาญเงินปู่กับย่าไปมากมาย ยังทำให้ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลป่นปี้ ปู่ช้ำใจจนตาย ส่วนย่าอกตรมจมทุกข์อยู่จนทุกวันนี้ พวกลุง…ป้า และอาต่างพากันเกลียดพ่อมากและก็ลาม มาถึง “อ๋า” ซึ่งเปรียบเสมือน “ลูกตุ้ม” ถ่วงวงศ์ตระกูล (คัดจากจันทิมา “ไอ้เลือดชั่ว” คอลัมน์ อนาคตไทย ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ ๖๑ (๗๑) วันที่ ๙ – ๑๕ มิ.ย. ๓๗ หน้า ๘๘ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๐)

จากเนื้อหาในย่อหน้าต่างๆ ข้างต้นจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้
          ๑. คือส่วนที่เป็นเนื้อหา
          ๒. คือส่วนที่เป็นการอธิบาย
          ๓. คือส่วนที่เป็นอุทาหรณ์หรือการอ้างอิง
          ๔. คือส่วนที่เป็นตัวอย่าง

๓. การเขียนส่วนท้ายหรือส่วนสรุป ส่วนท้ายหรือส่วนสรุป ส่วนปิดเรื่องเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาส่วนอื่นๆโดยตลอด และเป็นส่วนที่บอกผู้อ่านว่าเรื่องราวที่เสนอมานั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว วิธีการเขียนส่วนท้ายมีด้วยกันหลายวิธี เช่น เน้นย้ำประเด็นหลัก เสนอคำถามหรือข้อคิด สรุปเรื่อง เสนอความคิดของผู้เขียน ขยายจุดประสงค์ของผู้เขียน หรือสรุปด้วยสุภาษิต คำคม สำนวนโวหาร คำพังเพยอ้างคำพูดของบุคคล อ้างทฤษฎี หลักศาสนา หรือคำสอนและ บทร้อยกรอง ฯลฯ

          ๓.๑ เน้นย้ำประเด็นหลัก เช่น หน่วยงานของเราจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการที่รวดเร็ว ที่ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้
เช่นนี้ต่อไป แม้การปฏิรูประบบราชการจะส่งผลให้หน่วยงานของเรา ต้องเปลี่ยนสังกัดไปอย่างไรก็ตาม นั่นเพราะเราตระหนักในบทบาทของเราในฐานะ “ข้าราชการ” แม้ว่าปัจจุบันเราจะถูกเรียกว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ก็ตาม

          ๓.๒ เสนอคำถามหรือข้อคิดให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณ เช่น เคราะห์กรรมทั้งหลายอันเกิดกับญาติพี่น้องและลูกหลานของผู้คนในบ้านเมืองของ เรา อันเกิดจากความอำมหิตมักได้ของผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดเหล่านี้ เป็นสิ่งสมควรหรือไม่ กับคำว่า “วิสามัญฆาตกรรม” ท่านที่อ่านบทความนี้จบลง คงมีคำตอบให้กับตัวเองแล้ว

          ๓.๓ สรุปเรื่อง เช่น การกินอาหารจืด ร่างกายได้รับเกลือเล็กน้อย จะทำให้ชีวิตจิตใจร่าเริงแจ่มใส น้ำหนักตัวมาก ๆ จะลดลง หัวใจไม่ต้องทำหน้าที่หนัก ไตทำหน้าที่ได้ดี ไม่มีบวมตามอวัยวะต่าง ๆ และเป็นการป้องกันโรคหัวใจ โรคไต หลอดเลือดแข็ง ความดันโลหิตสูง ข้ออักเสบ แผลกระเพาะอาหารและจะมีอายุยืนด้วย

          ๓.๔ เสนอความคิดเห็นของผู้เรียน เช่น การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ คงมิใช่แค่การเข้ารับการอบรมเทคนิค วิธีการสอนเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอันสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดคือ ตัวผู้สอน ถ้าผู้สอนมีใจและพร้อมจะรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับความ กระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อกลุ่มเป้าหมายคือผู้เรียน การปฏิรูปกระบวนการเรียน การสอนก็จะประสบความสำเร็จได้

          ๓.๕ ขยายจุดประสงค์ของผู้เขียน ควบคู่กับบทร้อยกรอง เช่น แม้อาหารการกินและการออกกำลังกายจะทำให้คนเราสวยงามตามธรรมชาติอยู่ได้นาน แต่วันหนึ่งเราก็คงหนีไม่พ้นวัฏจักรของธรรมชาติ คือ การเกิด แก่ เจ็บและตาย ร่างกายและความงามก็คงต้องเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา ฉะนั้นก็อย่าไปยึดติดกับความสวยงามมากนักแต่ควรยึดถือความงามของจิตใจเป็น เรื่องสำคัญ เพราะสิ่งที่จะเหลืออยู่ในโลกนี้เมื่อความตายมาถึงคือ ความดี ความชั่วของเราเท่านั้น ดังพระราชนิพนธ์ของพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันท์ว่า

          พฤษภกาสร
 อีกกุญชรอันปลดปลง
 
     โททนต์เสน่งคง
 สำคัญหมายในกายมี
 
     นรชาติวางวาย
 มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
 
     สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี
 ประดับไว้ในโลกา

ขั้นตอนการเขียนเรียงความ

๑. กำหนดความมุ่งหมาย ของเรียงความเรื่องนั้น

๒. เลือกแบบการเขียน หรือโวหารการเขียนให้สอดคล้องกับ ความมุ่งหมายสำคัญ

๓. หารายละเอียดประกอบ และขยายความประเด็นต่างๆ ของโครงเรื่อง

๔. กำหนดภาคคำนำ ภาคเนื้อเรื่อง และภาคสรุป

ตัวอย่างการเขียนเรียงความ

ตัวอย่างเรียงความเรื่อง “สามเส้า”

          ครัวไทยแต่ก่อนครั้งหุงข้าวด้วยฟืนนั้น มีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ ก้อนเส้า เรายังหาครัวอย่างนี้ดูได้ในชนบท ก้อนเส้านั้นอาจเป็นดินหรือก้อนหิน มีสามก้อนตั้งชนกันมีช่องว่างสำหรับ ใส่ฟืน ก้อนเส้าสามก้อนนี้เองเป็นที่สำหรับตั้งหม้อข้าวหม้อแกงอันเป็นอาหารประจำ ชีวิต ของคนไทย ดู ๆ ไปก้อนเส้าสามก้อนนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย เพราะชาติไทยแต่ไหน แต่ไรมาก็ตั้งอยู่บนก้อนเส้าสามก้อนนั้น มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระพุทธศาสนา ก็ประกอบด้วยก้อนเส้าสามก้อนคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

          ก้อนเส้าสาม ก้อนหรือสามเส้านี้ เมื่อคิดไปอีกทีก็เป็นคติอันดีที่เราน่าจะยึดเป็นเครื่องเตือนใจ ภาษิตจีนมีว่า คนเราจะมีชีวิตมั่นคง จะต้องนั่งบนม้าสามขา ม้าสามขาตามภาษิตจีนนั้นหมายถึง สิ่งสำคัญสามอย่างที่พยุงชีวิตเรา สิ่งสำคัญนั้นจะเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องมีสามขา ถ้ามีเพียงสอง ชีวิตก็ยังขาดความมั่นคง ภาษิตจีนนี้ฟังคล้าย ๆ “สามเส้า” คือว่าชีวิตของเราตั้งอยู่บนก้อนสามก้อน จึงมีความมั่นคง    

          ก็ก้อนเส้าทั้ง สามสำหรับชีวิตนี้คืออะไร ต่างคนอาจหาก้อนเส้าทั้งสามสำหรับชีวิตของตัวเองได้บางท่านอาจยึดพระ ไตรลักษณ์คือ ความทุกข์ ๑ ความไม่เที่ยง ๑ และความไม่ใช่ ตัวของเรา ๑ เป็นการยึดเพื่อทำใจมิให้ชอกช้ำขุ่นมัวในยามที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือจะใช้ เป็นเครื่องเตือนมิให้เกิดความทะเยอะทะยานตนทำลายสันติสุขของชีวิตก็ได้ บางคนยึด ไตรสิกขาเป็นก้อนเส้าทั้งสามแห่งการยังชีวิตคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลัก แต่บางคน ที่เล็งประโยชน์ในทางโลกมีหลักว่า เขาต้องประกอบอาชีพสามทาง เช่นว่า รับราชการหรือรับจ้างทางหนึ่ง หารายได้พิเศษในยามว่างทางหนึ่งและศึกษาหาความรู้ต่อกันอันเป็นเครื่องเสริม อาชีพทางหนึ่ง ก้อนเส้าสามก้อนของบางคนอาจเป็นเช่นนี้ และเมื่อมีก้อนเส้า สามก้อนดังนี้ ก็เปรียบเหมือนตั้งหม้อข้าวบนก้อนเส้าสามก้อนในครัว ซึ่งแน่นอนว่าเรา จะต้องได้กินข้าว ถ้าตั้งเพียงสองก้อนเราก็ไม่แน่ใจว่าหม้อข้าวจะหกคว่ำลงเมื่อใด
     
          สำหรับข้าพเจ้าเอง ก้อนเส้าทั้งสามของข้าพเจ้าก็คือ ตัวของตัวเอง ความรู้และโอกาส เมื่อกล่าวดังนี้ท่านอาจยังสงสัยว่าข้าพเจ้ายึดสามเส้านี้อย่างไรจะขอเริ่ม ด้วยตัวเอง คนเรา ต้องยึดตัวเองก่อน คือ ต้องทำตัวไว้ในความดี ต้องรักตัวรักตัวนี้คือการพยายามตั้งตัวไว้ใน ความดี ไม่ใช่การเห็นแก่ตัว หรือการนึกถึงตัวเป็นใหญ่ คนเราต้องรักตัวเองก่อน จึงจะรัก คนอื่นได้ ช่วยผู้อื่นได้
    
          ความรู้เป็นสิ่งสำคัญมาก นโปเลียนกล่าวไว้ว่า คนเราจะมีปัญญาความสามารถเพียงใดก็ตาม ถ้าไม่มีโอกาสเสียแล้ว เราก็ไม่อาจใช้ความรู้ความสามารถได้ และไม่อาจประสบความสำเร็จ หรือชื่อเสียงเกียรติยศได้ โอกาสจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ว่าโอกาสหรือจะพูดอีกนัยหนึ่ง ช่องทางนั้นไม่ใช่จะมาหาเราเสมอไป เราต้องไปหามัน ต้องค้นหามัน และเมื่อพบแล้วต้องหยิบฉวยทันที อย่างที่พูดกันว่าอย่าละโอกาส
     
          เมื่อเราดำรงตนดีแล้ว พยายามหาความรู้ไว้เสมอและแสวงหาโอกาสช่องทางแล้ว ก็ไม่น่าสงสัยว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความรุ่งเรืองไม่ได้

          สามเส้าดังที่ กล่าวนั้นคือ สามเส้าที่ข้าพเจ้ายึดเป็นหลักประจำชีวิต สามเส้าเป็นคติของชีวิต ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ยึดคตินี้ คือ คติที่ว่าชีวิตที่มั่นคงต้องอยู่บนสามเส้านั้น ต้องเป็น ผู้ที่พบความสำเร็จเป็นแน่

ที่มา : คัดจาก คณะอาจารย์ หมวดวิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา การใช้ภาษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา, ๒๕๑๗ หน้า ๑๓๐ – ๑๓๑

ตัวอย่างเรียงความวันพ่อ : รางวัลอันดับที่ ๑

จากดวงดาวแห่งความศรัทธา กำเนิดเจ้ามาด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ เจ้าคือแก้วตาดวงใจ สายใยลูกโซ่แห่งความรัก ผ่านลมฝนผ่านร้อนผ่านหนาว ใต้ร่มเงาให้ใจคอยพักพิง ลูกเอยพ่อเคยพร้อมทุกสิ่ง บางสิ่งหายไปกับตา แม่เจ้าเหมือนแก้วตา ด่วนลาพ่อลาเจ้าไป ลูกรักจงอย่าได้หวั่นเกรง เพลงที่แม่กล่อม จากนี้พ่อจะร้องเอง ใครจะมาข่มเหงไม่มีวัน หลับเถิดหนาแก้วตาดวงใจ หลับให้สบายไม่นานคงพบกัน จากไปไม่ใช่ชั่วนิรันดรสักวันพ่อจะตามไป คุ้มครอง เจ้าคือดวงดาวน้อยของพ่อ จับมือพ่อเอาไว้ พ่อจะพาเจ้าเดินข้ามไป สู่ปลายทางที่ดี ไม่มีรักครั้งไหน รักมากแค่ไหนยิ่งใหญ่เกิน ยิ่งใหญ่เกินเหนื่อยแค่ไหนไม่ท้อ ทนได้เสมอขอให้ลูกมีความสุข ให้เจ้าเดินต่อไป ไม่น้อยหน้าใคร ๆ

ถ้าพูดถึงพ่อ คงไม่มีใครหรอกที่เกิดมาโดยไม่มีพ่อ แต่เราจะได้มีโอกาสเห็นหน้าพ่อหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเรา บางคนเกิดมามีทั้งพ่อมีทั้งแม่ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเขาไป แต่มีอีกหลายคนที่เกิดมาอาภัพนัก มีแต่ผู้เป็นพ่อคนเดียวเท่านั้น แต่เขาก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างสบายเพราะสามารถเป็นได้ทั้งพ่อเป็นได้ทั้งแม่ และเป็นได้ทั้งเพื่อน ยามใดที่เราท้อแท้พ่อก็คอยให้กำลังใจ ยามที่เราร้องไห้พ่อก็คอยปลอบโยนเรา พ่อสามรถทำให้เราได้ทุกอย่าง เมื่อตอนที่ฉันยังเด็กพ่อเคยเล่าให้ฟังว่า พ่อเลี้ยงดูฉันมาเป็นอย่างดี บางครั้งพ่อชงนมให้ฉันกินในยามที่ฉันร้องไห้ ในคืนที่ฝนตก พ่อกอดฉันให้ความอบอุ่นแก่ฉัน จนฉันหลับไปในอ้อมกอดของพ่อ ฉันได้รู้สึกถึงความอบอุ่นทุกครั้งที่พ่อกอดฉัน ฉันซาบซึ้งถึงความรักความเอ็นดูจากพ่อทุกครั้งที่พ่อจูบแก้มฉัน พ่ออบรมสั่งสอนฉันให้ฉันเป็นเด็กดี พ่อไม่เคยตีฉันเพียงแต่ทุกครั้งที่ฉันทำผิดพ่อจะดุฉัน เมื่อฉันเรียนสูงขึ้นพ่อต้องไปทำงาน บางครั้งเป็นเดือนกว่าที่พ่อจะกลับ ฉันต้องอยู่กับแม่ แม่เองก็รักและเอ็นดูดูฉันได้ไม่น้อยไปกว่าพ่อเลย บางคืนแม่สะอื้นร้องไห้ ลูกแกล้งหลับไปทั้งที่ได้ยินเสียงสะอื้นของแม่ พ่อทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขสบาย ความรักของพ่อที่มีให้กับฉันมันไม่สามารถที่จะทดแทนได้หมดเลย แต่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อมีความสุขให้พ่อสบายใจ ฉันจะเป็นลูกที่ดีของพ่อและแม่ แต่บางคนอาจจะไม่เป็นเช่นนั้น ลูกบางคนตอบแทนพระคุณของพ่อโดยการทำตัวเกเร เหลวไหลไม่ตั้งใจเรียน บ้างก็ติดยาเสพย์ติด ซึ่งก็เท่ากับเป็นการทำลายอนาคตของตัวเอง ทำลายความหวังของพ่อ พ่ออยากให้เรามีงานดี ๆ ทำ เพื่อที่จะได้สบายในภายภาคหน้า มิหนำซ้ำลูก ๆ บางคน เมื่อพ่อบังเกิดเกล้าของตัวเองแก่ชรา ก็พาพ่อไปทิ้งยังบ้านพักคนชรา โดยไม่คิดจะเหลียวกลับมาดูแลพ่อเลย นี่หรือผลตอบแทนที่เรามีให้กับพ่อ บางครอบครัวมีลูก 4 คน 5 คน แต่ไม่มีใครเลยสักคนที่จะสามารถเลี้ยง

ดูพ่อได้ เราเคยคิดบ้างไหมว่าที่ลูกกี่คนพ่อเลี้ยงได้อย่างสบาย แต่ลูกคนจะดูแลพ่อในยามชราได้ พ่อไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความรักความห่วงใย ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหน ความรักของพ่อที่มีให้กับลูกก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง และไม่เคยลดน้อยลงมีแต่จะเพิ่มขึ้น ๆ ไม่มีวันที่จะสิ้นสุด

แต่ฉันก็ยังมีพ่ออยู่อีกหนึ่งคน ที่คอยดูแลฉันอยู่ห่าง ๆ นั้นคือในหลวงของเรานี้เอง พ่อเพียงคนเดียวสามารถที่จะดูแลลูก ๆ กว่าเจ็ดสิบล้านคนได้ หยาดเหงื่อของพ่อคือความเจริญและความมั่นคงของประเทศ พระองค์สามารถเดินไปได้ทุกที่ ถึงแม้หนทางจะยากลำบากสักเพียงใด พ่อไม่เคยบ่นสักคำว่าเหนื่อย พ่อทรงจัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมาย อาทิเช่น โครงการรักบ้านเกิด โครงการพัฒนาประมงพื้นบ้านเป็นต้น พ่อทรงช่วยเหลือลูก ๆ ทุกวิถีทาง พ่อพยายามให้ลูกทุกคนได้เรียนหนังสือ พ่อทรงช่วยเหลือชาวเกษตรทุกพื้นที่ พ่อทรงบริจาคปุ๋ยให้ชาวสวน ชาวนา เมื่อฟูดแล้งมาถึง พ่อทรงคิดการทำฝนเทียมขึ้น เพื่อไม่ให้ชาวเกษตรกรต้องได้รับความเดือดร้อน ยามใดที่เกิดอุทุกภัย พ่อก็ทรงส่งเครื่องยังชีพไปให้ลูก ๆ พ่อต้องยอมสละความสุขของตนเอง เพื่อให้ลูก ๆ มีความสุข แล้วเราได้ตอบแทนอะไรให้แก่พ่อบ้าง บางคนอาจจะตอบว่าทำมาตั้งหลายอย่างแล้ว แต่บางคนแคคิดก็ยังไม่เคย หยุดคิดสักนิด ก่อนที่จะสายเกินไป ประเทศไทยจะเจริญได้ ถ้าเราทุกคนร่วมมือกัน

ดังนั้นคงไม่สายเกินไปที่เราจะทดแทนพระคุณของพ่อ พ่อคือคนที่เรารักและพ่อคือคนที่เรารัก เราควรที่จะรักพ่อบ้าง ห่วงใยพ่อบ้าง ดูแลพ่อให้ดีกว่านี้ อย่าได้ทำให้พ่อเสียใจอีกเลย บอกรักพ่อให้ทุกวัน ให้พ่อได้ชื่นใจ สิ่งที่พ่อต้องการ คือความรักจากเรา ให้เราเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เพียงแค่นี้ท่านก็มีความสุขแล้ว ตอบแทนพระคุณของพ่อตั้งแต่ตอนนี้ บอกความในใจบางอย่างให้พ่อฟัง ว่า พ่อค่ะหนูรักพ่อมากที่สุดในโลกเลยค่ะ เพียงแค่แคนี้พ่อก็เป็นสุขแล้ว

เครดิต :: นางสาวนุชนาถ สัณห์พานิชกิจ นักเรียนชั้น ม. 5/8
ที่มา : http://www.kanzuksa.com/Radio.asp?data=174

ตัวอย่างเรียงความ : เรื่อง “ไทยรักไทย ไทยเจริญ” พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไทยรักไทย ไทยเจริญ

หวนระลึกย้อนกลับไปเกือบ 800 ปี อันเป็นระยะเวลาก่อนกรุงสุโขทัยพระมหานครแห่งแรกของเราจะเจริญรุ่งเรือง ในเวลานั้นประเทศไทยหรือประเทศสยามนี้ยังไม่บังเกิด ชนเผ่าไทยปกครองกันเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อย ต่างก็เป็นอิสระแก่กันอยู่ใต้อิทธิพลของขอม พ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยาง กับพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด ได้พร้อมใจกันกู้อิสรภาพเป็นผลสำเร็จ พ่อขุนบางกลางท่าวได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกทรงพระ นามว่า ?พ่อขุนศรีอินทราทิตย์? แห่งกรุงสุโขทัย

ในระยะนี้เป็นระยะ ที่ชาติไทยมีความรุ่งเรืองที่สุดระยะหนึ่ง ทั้งทางศาสนาศิลปกรรมและเศรษฐกิจการปกครอง พระมหากษัตริย์ทรงรักษาราษฎรประดุบิดารักบุตรของตน พระราชอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลขึ้นชื่อลือกระเดื่องไปทั่วทุกทิศานุทิศ

ครั้ง ต่อมาอาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอำนาจลง กรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจเป็นราชธานีอยู่ถึง 417 ปี ฉนั้นเหตุการในประวัติระยะนี้จึงควรแก่การทรงจำยิ่งนักบรรพชนชาวอยุธยาได้ สร้างสรรค์ความเจริญนานัปการแก่ชาติ ท่านเหล่านั้นได้สละแล้วซึ่งเลือดในกายจนกระทั่งชีวิตและรักษาความเป็นไทย ที่ท่านรักไม่มีผู้ใดจะคัดค้านได้ ถ้าข้าพเจ้าจะกล่าวว่าชาวไทยเป็นคนกล้าหาญเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธ์นักรบ แต่เหตุไฉนไทยเราจึงปราชัยย่อยยับ ต้องตกเป็นเมืองประเทศราชของพม่าข้าศึกทั้งสองครั้งสองคราเล่า เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลแล้วก็พอจะสรุปได้ว่าเราขาดความรัก ความสามัคคีในระดับหมู่คณะชาวไทยด้วยกัน เรารักความเป็นใหญ่ส่วนตัว เรื่องทะเลาะเบาะแว้งส่วนตัวเหนือความปลอดภัยของชาติ ความผิดใจกันระหว่างสมเด็จพระมหินทราธิราชกับสมเด็จพระมหาธรรมราชา ทำให้สมเด็จพระมหาธรรมราชายืมมือต่างประเทศ คือ พม่าเข้ามา เป็นการซักน้ำเข้าลึก ซักศึกเข้าบ้าน ทั้งพระยาจักรียังเข้ามายุแหยให้แตกความสามัคคีกันอีก แล้วชาติไทยจะอยู่ได้อย่างไร การเสียกรุงครั้งที่ 2 ก็เป็นไปในทำนองเดียวกันนี้ กล่าวคือ เป็นการอิจฉาริษยากันเอง ภายในผู้นำฝ่ายไทยด้วยกัน

ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรากำลังอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อ ประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ หรือพวกฝ่ายตรงข้ามกำลังแผ่อิทธิพลเข้าสู่ประเทศไทยเราอย่างเห็นได้ชัด จากการโฆษณาชวนเชื่อ และการนำทหารผ่านไปรบประเทศอื่น ซึ่งเราจำต้องยอมอย่างหน้าชื่นอกตรม แผ่นดินรอบ ๆบ้านเราร้อนเป็นไฟไปทั่วทุกหย่อมหญ้า เราก็ได้เห็นตัวอย่างจากประวัติศาสตร์มาแล้ว เมื่อใดเรามีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน เมื่อนั้นชาติจะเจริญรุ่งเรือง เมื่อใดเราขาดความสามัคคีเมื่อนั้นเราจะเสียเอกราชความเป็นไท

? ชาติใดไร้รักสมัครสมาน จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล

แม้ชาติย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขได้อย่างไร ?

ถ้า เราจะมุ่งผนึกกำลังทั้งกายและใจด้วยกัน โดยถือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า ? สมานสามัคคีให้ดีอยู่ จะสู้ศึกศัตรูทั้งหลายได้ ? พลังของชาวไทยกว่า 35 ล้านคน จะไม่สามารถต่อต้านข้าศึกศัตรูทั้งหลายทั้งปวงเชียวหรือ เปรียบประดุดั่งกิ่งไม้ ลำพังแต่งกิ่งเดียว แม้แต่เด็กก็หักได้โดยง่าย แต่ถ้ามัดรวมกันเป็นกำใหญ่ก็อยากที่จะทำลาย ควรนึกอยู่เสมอว่า ศัตรูที่เขาจะมารุกรานเราเขาจะยุแหย่ให้เกิดความสามัคคีกันก่อน เพราะเมื่อเขาบุกเข้ามาเราไม่รวมกำลังกันมัวแต่เกี่ยงกัน ทะเลาะชิงดีชิงเด่นระหว่างกันเอง เขาก็จะได้ชัยชนะโดยง่าย

เพราะ ฉะนั้นชาวไทยจงร่วมรักร่วมสมัครสามัคคีกันไว้ถ้าเผื่อมีข้าศึกมาย้ำยีบีฑาก็ จะสู้ได้เต็มแรง ก้อนหินน้อยใหญ่หลาย ๆ ก็สามารถรวมกันเป็นภูผาหลวงได้ฉันใด คนไทยแต่ละคนรวมกำลังเข้าด้วยกันก็สามารถสร้างชาติไทยให้เจริญถาวรได้ฉัน นั้น ข้อสำคัญที่สุดคือ ไทยเราอย่าทำลายกันเอง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ให้ช่วยกันบำรุงรักษาประเทศชาติศาสนาและวัฒนธรรมให้รุ่งเรืองถาวรอยู่คู่ฟ้า ดิน

เหตุที่ชาติไทยเจริญอยู่ได้ เป็นเพราะชาวไทยรักชาวไทยด้วยกัน ต่างก็มั่นอยู่ในความสามัคคีธรรม โดยถือแม้ตนเองเป็นเชื้อชาติใดนับถือศาสนาใดก็ตาม ต่างก็เป็นข้าแผ่นดินเดียวกันทั้งนั้น เมื่อถือได้เช่นนี้จิตใจของคนไทยก็ย่อมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อไทยรักไทย ไทยต้องเจริญถาวรอย่างไม่ต้องสงสัย

เครดิต :: หนังสือประจำปี คณะอักษรศาสตร์ 2516
ที่มา : http://www.kaweeclub.com/b20/t2846/

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบ
- http://www.thaiessaywriting.com/about/

Tags: , , , , ,

 • กูชอบ

  ใจเว้ย

 • [email protected]

  jgfjotrkmmv igtmkdf

 • julliana

  ROBERT การเงิน หน้าแรก …

  เรามี เงินให้สินเชื่อ ภาคเอกชน ในเชิงพาณิชย์และ ส่วนบุคคลที่มี ต่ำมาก อัตราดอกเบี้ย รายปี ที่ต่ำเป็น 3% ในหนึ่งปี กับระยะเวลา การชำระหนี้ 50 ปี ที่ใดก็ได้ใน โลก เรามี การให้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่ $ 5000 ถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

  การให้กู้ยืมเงิน ของเรา เป็นผู้ประกันตน ได้ดีสำหรับ การรักษาความปลอดภัย สูงสุด เป็นลำดับความสำคัญ ของพวกเขา คุณ สูญเสียการ นอนในเวลากลางคืน กังวล ว่าจะได้รับ ผู้ให้กู้ เงินให้กู้ยืมที่ถูกต้อง

  ติดต่อ ROBERT การเงิน HOME ( บริการด้านสินเชื่อ ) ขณะนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถ ช่วยให้ได้รับ เงินให้กู้ยืม เพื่อหยุด ประวัติเครดิต ที่ดีที่จะ หาทางแก้ปัญหา ที่ชนะ

  ฉันจะ ใช้ ? E -mail: [email protected]

  กรุณากรอก แบบฟอร์ม ใบสมัคร ด้านล่างนี้ :

  เงินกู้ การใช้งาน รูปแบบ

  ชื่อเต็ม ของคุณ *

  * อีเมล์ของคุณ

  * โทรศัพท์ แบบเต็ม ของคุณ

  ที่อยู่ ของคุณ *

  เมือง ของคุณ *

  รัฐ / จังหวัด *

  ประเทศ ของคุณ *

  แฟกซ์ *

  วันเกิด *

  คุณมี บัญชี? *

  คุณมี ก่อนที่จะ นำมาใช้ ? *

  รายได้ต่อปี *

  จำนวน เงินกู้ ที่จำเป็น *

  เงินกู้ ระยะเวลา *

  วัตถุประสงค์ของ สินเชื่อ *

  ส่งสแกนสำเนา บัตรประจำตัว ของคุณ : *

  เจ้าหนี้ : Mr.Robert MELODY

  ผู้ให้กู้E -mail: [email protected]

  ขอแสดงความนับถือ

  MELODY เจ้าหนี้ Mr.Robert

 • Morales Lance

  ชื่อ ของฉันคือ โมราเลส จากที่นี่ ประเทศไทย ฉันเป็นคน ที่แต่งงาน ด้วย 5 เด็ก ฉันมาถึง ฟอรั่ม เว็บไซต์นี้ มากที่จะ มีส่วนร่วม และเป็นพยาน ในการทำงาน ที่ดีของ นาง สเตลล่า Rene บริการสินเชื่อ ที่ให้ฉัน เงินกู้รวมของ 5000.000baht ฉันได้ รับการ ปฏิเสธ ทุก ที่ ผมไป ผ่านมากของ กระบวนการและ การ scammed โดย บริษัท เงินกู้ ที่แตกต่างกัน ที่ฉัน มาใน แต่เมื่อฉัน หมายถึง นาง สเตลล่า Rene พวกเขา เข้าถึงและ ได้รับการอนุมัติ ฉันสำหรับ การกู้ยืมเงินของ 5000.000baht หลังจาก ประชุมกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งเป็นฐาน ในการ ที่คุณเลือก ที่จะ ทำการฝากเงินก่อนที่จะ ได้รับ การกู้ยืมเงิน ของคุณ หรือไม่ ในกรณีของฉัน ฉัน ไม่ได้มี บ้าน ชื่อถือ ของฉัน ดังนั้นฉัน ไปสำหรับกระบวนการที่ไม่ ถูก หลักประกัน ฉันทำ เงินฝาก ของจำนวนเงิน ดอลลาร์ บางอย่างก่อนที่จะ กู้ยืมเงิน ของฉัน ได้รับการรับรอง เข้าบัญชี ธนาคาร ของฉัน ฉันได้ รับการ มองหา เงินกู้ สำหรับที่ผ่านมา 4 ปีออนไลน์ แต่ หลังจากสัปดาห์i มาใน นาง สเตลล่า Rene สินเชื่อ บ้าน ที่ใช้ ที่อยู่ อีเมลนี้ : [ [email protected] ] แล้ว ฉันไป ผ่านทุก ขั้นตอนของการ ได้รับเงินกู้ ดังกล่าว จำนวนเงิน และ หลังจากขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ของฉัน ได้รับอนุญาตให้ ฉันด้วย อื่น นี้จริงๆ ที่ทำให้ผม ที่จะ เริ่มต้นชีวิต อีกครั้งหลังจากที่ ปัญหาทั้งหมดฉันได้ ในระหว่างการค้นหา ของฉัน สำหรับบ้าน เงินกู้จริง นาง สเตลล่า เรเน่ กลับ บ้านมีความสุข ของฉันอีกครั้ง และ ธุรกิจของฉัน ที่ ได้รับความเดือดร้อน จาก ทุนทางการเงิน

  Morales Lance

 • นาง แอนนา

  ขอบพระคุณแด่พระเจ้า ยิ่งใหญ่ สำหรับความมีน้ำใจ และความดีงาม ของเขาเมื่อ ชีวิตของฉัน สิ่งที่จะ ฉันได้ทำ ถ้าไม่ให้ นาง แมรี่ ลิซ่า ที่ ฉัน มักจะ เห็นว่าเป็น พระเจ้า ที่ส่ง ผู้หญิงคนหนึ่งที่ พระเจ้า ได้เลือกที่จะ ช่วยให้ผู้คน ที่อยู่ใน ความต้องการทางการเงิน อย่างผม ที่ไม่ดี ม่าย ที่ ถูกระบุว่าเป็น ระยะสั้น และระยะสั้นของ เงินทุนที่ มีผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มี ลูกสองคน และมี ความรับผิดชอบ จำนวนมาก ผู้หญิงคนหนึ่งที่ สูญเสียสามี ของเธอ และมี ค่าใช้จ่าย ที่จะต้องจ่าย ประกอบด้วย ทั้ง ค่าเช่า บ้าน และไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย และได้รับการ โกง ผลรวมของ $ 450,000 เหรียญสหรัฐ ฉันไม่เคย เชื่อว่า ว่ายังมี บริษัท เงินกู้legit ออนไลน์ ที่ยังคง เชื่อว่า คนที่อยู่ใน ปัญหา ทางการเงินและ มีความ พร้อมที่จะช่วย หลังจาก ถูก scammed $ 450,000 เหรียญสหรัฐ ฉันไม่เคย เชื่อ ว่ายังมี บริษัท เงินกู้legit จน i มาใน โพสต์ที่ ถูกโพสต์ โดยหนึ่ง นาง แอนนา ใน ฟอรั่ม เดียวกัน นี้ เธอ อธิบายว่า เธอได้รับ เงินกู้ยืม ของเธอจาก นาง แมรี่ ลิซ่า ที่เป็น ซีอีโอของ นาง แมรี่ ลิซ่า สินเชื่อ บ้าน แล้ว ผม ได้มี ตัวเลือกไม่ มากเกินกว่า ที่จะลองโชค ของฉัน เป็นครั้งที่สาม เพื่อหลีกเลี่ยงการ สูญเสีย บ้านของฉัน ( ที่พัก ) ดังนั้นฉัน คิดเกี่ยวกับมัน ฉัน มาสรุปว่า ฉันควรจะ ลองอีกครั้งดังนั้นผมจึง ติดต่อ นาง แมรี่ ลิซ่า ผ่านทางอีเมล์ ที่พวกเขา เข้าร่วม กับผมใน น้อยกว่า 10mins ฉัน ใช้สำหรับ เงิน ให้กู้ยืม ของ $ 995,000,00 usd สินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ ด้วย ดอกเบี้ยต่ำ อัตรา การประมวลผล และ หลังจาก ผมได้รับ เงินกู้ยืม ใน บัญชีธนาคารของฉัน เมื่อวานนี้ ดังนั้นฉัน ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ใช้สื่อ นี้ในการ ให้คำแนะนำแก่ ผู้สมัคร สินเชื่อ ที่ออกมี ที่จะติดต่อกับ นาง แมรี่ ลิซ่า อีเมล์: { [email protected] } เธอ แน่นอนจะ ให้ เงินกู้ ที่คุณต้องการ โดยไม่ต้อง ความเครียด ใด ๆ อีกครั้ง ขอบคุณ พระเจ้าเพราะ ความเมตตาของพระองค์ เมื่อ ชีวิตของฉัน ฉันจะ ได้รับการ รอคอยที่จะ ได้ยิน คำเบิกความ ของคุณเอง เช่นเดียวกับ ฉัน

  นาง แอนนา

 • brabra

  ผม นาง เบ็ด brabra โดยใช้ชื่อ ฉัน อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ฉันต้องการ ที่จะใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทุกคนที่จะ ต้องระวังให้มาก เพราะมี การหลอกลวง everywhere.Few เดือนที่ผ่านมา ผมก็ เครียด ทางการเงิน และเนื่องจาก ความสิ้นหวัง ของฉัน ที่ฉันถูก โกง โดยผู้ให้กู้ ออนไลน์หลาย ฉันได้สูญเสีย เกือบหวัง จนกระทั่ง เพื่อนของฉันเรียก ฉันไป ให้กู้ ความน่าเชื่อถือมาก ที่เรียกว่า นาง สเตลล่า Rene ที่ ให้ฉันยืม เงินให้กู้ยืม ที่ไม่มีหลักประกันของ 85,000 ภายใต้ 20 นาที โดยไม่มี ความเครียด ใด ๆ ถ้าคุณอยู่ใน ความต้องการของ ชนิดของ เงินกู้ ใด ๆ เพียงแค่ ติดต่อกับเขา ตอนนี้ ผ่าน : [email protected] } ฉันใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทั้งหมด เพราะ นรก ฉัน ผ่าน ในมือ ของผู้ให้กู้ หลอกลวง เหล่านั้น และฉันไม่ ต้องการ แม้แต่ ศัตรู ของฉัน จะผ่าน นรก ดังกล่าว ที่ผม ผ่าน ใน มือของผู้ ให้กู้ ออนไลน์ หลอกลวงฉันยัง จะต้องการให้คุณ ช่วยฉัน ส่งข้อมูล นี้ไปยัง คนอื่น ๆ ที่ ยังอยู่ใน ความต้องการของ เงินกู้เมื่อคุณ ยังได้ รับ เงินกู้ยืม ของคุณจาก นาง สเตลล่า Rene ผม ภาวนาว่า พระเจ้าจะ ให้เธอ มีชีวิตยืนยาว

  พระเจ้าอวยพร เธอตลอดไป

  brabra

 • Cindy Helen

  นี่คือการโฆษณาออนไลน์จากรัฐบาลได้รับการอนุมัติการให้กู้ยืมและ บริษัท ได้รับการรับรอง คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณซื้อบ้านกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจเงินกู้สำหรับการลงทุนของคุณ? เราให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลไปยังบุคคล บริษัท นักธุรกิจและหญิง เพื่อนำไปใช้และได้รับเงินกู้ในวันนี้กรุณาติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของเราอย่างเป็นทางการด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ขอบคุณ ติดต่ออีเมล์: [email protected] ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

 • Lisa Chante

  โปรดทราบ! คุณมีเครดิตไม่ดี คุณต้องการเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของคุณหรือไม่
  คุณจำเป็นต้องมีเงินทุนที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่คุณมีโครงการใน
  มือยังไม่เสร็จเนื่องจากเงินทุนที่น่าสงสารคุณต้องการเงินที่จะลงทุนในบางพื้นที่
  ของความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่
  นี้เป็นพันธมิตรโลกบริการทางการเงินที่ จำกัด เราช่วยให้ผู้คน
  ที่อยู่ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีสินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ย 2% หรือติดต่อทางธุรกิจสำหรับ [email protected] [email protected][email protected][email protected]

  [email protected]เป็น (1) ผู้กู้จะต้องมีอย่างน้อยอายุ 20 ปี
  2) แม้จะมีเงินกู้สินเชื่อที่ไม่ได้รับการรับรองใน บริษัท นี้

  ข้อมูลผู้กู้:

  ชื่อ: ….
  เพศ: ….
  อายุ: …..
  รัฐ ….
  ประเทศ: ….
  เฮ้าส์ที่อยู่: …..
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ….
  จำนวนเงินที่จำเป็น ….
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ….
  หากคุณนำไปใช้ก่อน …
  ระยะเวลา: ….
  ศาสนา: ….
  ภาพถ่ายหรือฉัน D
  รายได้ ::::::

  อีเมล์: [email protected]

 • brabra

  ผม นาง เบ็ด brabra โดยใช้ชื่อ ผมอาศัยอยู่ใน ชิลี ที่ฉันต้องการ ที่จะใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทุกคนที่จะ ต้องระวังให้มาก เพราะมี การหลอกลวง everywhere.Few เดือนที่ผ่านมา ผมก็ เครียด ทางการเงิน และเนื่องจาก ความสิ้นหวัง ของฉัน ที่ฉันถูก โกง โดยผู้ให้กู้ ออนไลน์หลาย ฉันได้สูญเสีย เกือบหวัง จนกระทั่ง เพื่อนของฉันเรียก ฉันไป ให้กู้ ความน่าเชื่อถือมาก ที่เรียกว่า นาง สเตลล่า Rene ที่ ให้ฉันยืม เงินให้กู้ยืม ที่ไม่มีหลักประกัน85,000 ภายใต้ 20 นาที โดยไม่มี ความเครียด ใด ๆ ถ้าคุณอยู่ใน ความต้องการของ ชนิดของ เงินกู้ ใด ๆ เพียงแค่ ติดต่อกับเขา ตอนนี้ ผ่าน : [email protected]} ฉันใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทั้งหมด เพราะ นรก ฉัน ผ่าน ในมือ ของผู้ให้กู้ หลอกลวง เหล่านั้น และฉันไม่ ต้องการ แม้แต่ ศัตรู ของฉัน จะผ่าน นรก ดังกล่าว ที่ผม ผ่าน ใน มือของผู้ ให้กู้ ออนไลน์ หลอกลวงฉันยัง จะต้องการให้คุณ ช่วยฉัน ส่งข้อมูล นี้ไปยัง คนอื่น ๆ ที่ ยังอยู่ใน ความต้องการของ เงินกู้เมื่อคุณ ยังได้ รับ เงินกู้ยืม ของคุณจาก นาง สเตลล่า Rene ผม ภาวนาว่า พระเจ้าจะ ให้เธอ มีชีวิตยืนยาว

  พระเจ้าอวยพร เธอตลอดไป

  brabra

 • dennison

  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีการให้กู้ยืมเงินตั้งแต่ 5,000.00 ที่จะ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่ไม่มีการตรวจสอบเครดิตและมี 100% รับประกันการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโร, ปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนจากเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% ถ้าคุณมีความสนใจได้รับกลับมาให้เราผ่าน [email protected] [email protected]ุณ: ประเทศ: เมือง: ที่อยู่: ต้องจำนวน : ระยะเวลา: อายุ: เพศ: อาชีพ: โทรศัพท์ไม่มี: ขอบคุณครับ Mr.jose

 • smith

  สวัสดี ; คุณกำลังมองหา เงินxxx้ ของ จริงมากขึ้น ในราคาที่เหมาะสม หรือไม่ ภายใน 2 ถึง 3 วันทำการ, คุณได้รับการ ปฏิเสธ อย่างต่อเนื่องโดย ธนาคารและสถาบันการเงิน อื่น ๆ หรือข่าวดีก็คือว่า เราจะต้อง xxx้เงินจาก 10,000.00 บาทเป็น 10,000,000.00 บาท สูงสุด ดอกเบี้ย 1.5 % ต่อปี ขยาย เงินให้xxx้ยืม เพื่อการพัฒนา ของธุรกิจ / ธุรกิจที่ มีการแข่งขันเรายัง สามารถนำเสนอ บริการให้คำปรึกษา ( ผู้รับเหมาทั่วไป ) ได้รับ การรับรอง ที่เชื่อถือได้และ มีความน่าเชื่อถือ ที่มีประสิทธิภาพ ได้อย่างรวดเร็วและ แบบไดนามิกและการ ร่วม ทุน อสังหาริมทรัพย์และ ทุกรูปแบบของ การจัดหาเงินทุน ของธุรกิจ การตอบกลับ ไปยังอีเมล นี้ [email protected]

  เราให้บริการ เงินxxx้ยืมระยะยาว จากหนึ่ง เดือน ถึงสิบปี

  เรา นำเสนอรูปแบบ ดังต่อไปนี้ การให้xxx้ยืมเงิน และอื่น ๆ

  * สินเชื่อส่วนบุคคล ( เงินxxx้ ที่ไม่มีหลักประกัน )

  * สินเชื่อธุรกิจ ( เงินxxx้ ที่ไม่มีหลักประกัน )

  * รวมเงินให้สินเชื่อ ต่อสินเชื่อรวม

  ปรับปรุง *

  กรุณา ถ้าคุณ มีความสุขและ สนใจในข้อเสนอ ทางการเงินของเรา ไม่ ลังเลที่จะติดต่อ เราหากคุณต้องการ บริการของเรา ที่คุณจะต้อง ให้ เรา
  ข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการของ จำนวน เงินxxx้ของคุณ โดย กรุณา ถ้าคุณ มีความสนใจใน การxxx้เงิน อย่างเร่งด่วน ในวันนี้ เขียนอีเมลหาเราที่ ที่อยู่ อีเมลนี้ : [email protected]
  ขอบคุณ และ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง

 • ลอเรน ต้องทำยังงัย

  วันที่ดีเพื่อให้ทุกคนในเว็บไซต์นี้ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันคือการช่วยเหลือโดยนางสเตลล่า Rene เมื่อฉันถูกฉีกออกผมลอเรน ต้องทำยังงัย โดยใช้ชื่อ ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งเตือนผู้กู้ยืมทุกคนที่จะต้องระวังให้มากเพราะมีการหลอกลวงทุกไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมก็เครียดทางการเงินและเนื่องจากความสิ้นหวังของฉันที่ฉันถูกโกงโดยผู้ให้กู้ออนไลน์หลาย ฉันได้สูญเสียเกือบหวังจนกระทั่งเพื่อนของฉันเรียกฉันไปให้กู้ความน่าเชื่อถือมากที่เรียกว่านางสเตลล่า Rene ที่ให้ฉันยืมเงินให้กู้ยืมของ 800,000,00 บาทต่ำกว่า 30 นาทีโดยไม่ต้องความเครียดใด ๆ ถ้าคุณอยู่ในความต้องการของชนิดของเงินกู้ใด ๆ เพียงแค่ติดต่อเขาผ่านท[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]ั้น และฉันไม่ต้องการแม้แต่ศัตรูของฉันจะผ่านนรกดังกล่าวที่ผมผ่านในมือของผู้ให้กู้ออนไลน์หลอกลวงฉันยังจะต้องการให้คุณช่วยฉันส่งข้อมูลนี้ไปยังคนอื่น ๆ ที่ยังอยู่ในความต้องการของเงินกู้เมื่อคุณ ยังได้รับเงินกู้ยืมของคุณจากนางสเตลล่า Rene ผมภาวนาว่าพระเจ้าจะประทานชีวิตยาว

  ลอเรน ต้องทำยังงัย

 • Thynaya Williams

  เราจะให้คำตอบที่แท้จริงของการแก้ปัญหาที่แท้จริงในการทางการเงินของคุณ
  ปัญหา คุณปฏิเสธจากธนาคารของคุณหรือคุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  เงินกู้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของคุณในการให้กู้ยืมเงินแก่
  ชำระค่าใช้จ่ายของคุณหนี้และการสร้างธุรกิจของคุณ
  สมัครขอสินเชื่อในขณะนี้ เราให้ออกเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  2% ต่อปี

  หากคุณมีความสนใจติดต่อผ่าน:
  [email protected] [email protected]้านล่าง
  แบบฟอร์มใบสมัคร

  เงินกู้ประยุกต์ใช้รูปแบบ:

  ชื่อเต็ม:
  ประเทศ:
  ที่อยู่:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จำนวนเงินกู้:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  รายได้รายเดือน:
  เพศ:
  อายุ:
  อีเมล์: [email protected]
  ขอบคุณ

  นายวิลเลียม

 • Dr. Casby John

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการทางการเงินการลงทุนเราขอนำเสนอเงินกู้ให้กับลูกค้าที่อยู่ในความต้องการที่รุนแรงของความช่วยเหลือทางการเงินที่คุณจำเป็นต้องกู้เงินในการลงทุนและชำระค่าใช้จ่ายที่เราต้องการให้คุณรู้ว่าเรามีทุกชนิดของเงินให้สินเชื่อที่มีความสนใจด้านล่าง 3% ดังนั้น เรามีการให้กู้ยืมเงินในสกุลเงินยูโร, ปอนด์ และดอลลาร์ .. สินเชื่อเป็นผู้ประกันตนได้ดีสำหรับการรักษาความปลอดภัยสูงสุด มีการจัดลำดับความสำคัญของเราติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: [email protected] หรือโทร +919582785746

  แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ

  1) ชื่อเต็ม:

  2) ประเทศ:

  3) ที่อยู่:

  4) ฯ :

  5) เพศ:

  6) สถานะ:

  7) อาชีพ ::

  8) หมายเลขโทรศัพท์:

  9) ในขณะที่ในสถานที่ทำงาน

  10) รายได้ต่อเดือน

  11) จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น:

  12) ระยะเวลาเงินกู้

  รอการตอบสนองของคุณมีรายละเอียดโปรแกรม โปรดอย่าลังเลที่โทร +919582785746, สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  เข้าสู่ระบบ:

  การจัดการ

 • Г-жа Кейт

  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนในการชำระค่าใช้จ่ายของคุณหรือเริ่มต้น บริษัท เรามีเงินกู้ในอัตราที่ถูกมาก 2% ถ้าคุณมีความสนใจติดต่อเราได้ที่อีเมลของเราผ่านทาง ([email protected])

 • นางไซโล

  สวัสดีคนดีของฉันของกรุงเทพฯชื่อของฉันคือไซโลและฉันมาจากที่นี่ในไทยผมต้องการที่จะเป็นพยานถึงสิ่งที่ดีที่นางสเตลล่าได้ทำเพื่อฉันและครอบครัวของฉันฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บ้านของฉันเพื่อทำลายลงแล้วฉันจะ ในความต้องการของเงินกู้เร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารของฉันดังนั้นฉันค้นหาเว็บไซต์และฉันเห็นโพสต์ที่ถูกโพสต์โดยนาง Barbra ว่าเธอได้รับเงินกู้ยืมของเธอ $ 85,000 เพื่อให้ฉันได้รับการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่มีนางสเตลล่าและผมนำมาใช้สำหรับการกู้ยืมเงินของ 60,000,00 ตกแต่งอาคารของฉันและในที่สุดฉันได้เงินกู้ของ 60,000,00 ไม่มีความเครียดใด ๆ ที่ผมได้รับเงินกู้ของฉันภายใน 40 นาทีและฉันต้องการที่จะบอกคนดีของฉันของกรุงเทพฯที่นางสเตลล่าเป็นจริงดังนั้นหนึ่งในปัญหาทางการเงินใด ๆ ควรเชื่อมต่อ ด้วยนางสเตลล่าที่ลิงค์ข้างล่าง [email protected]} และฉันมั่นใจว่านางสเตลล่าเป็นจริงและมีข้อสงสัยและตอนนี้ฉันและครอบครัวของฉันจะไม่ได้เริ่มต้นชีวิตในชัยชนะที่เงียบสงบและประสบความสำเร็จและได้รับในการติดต่อกับนางสเตลล่าและ ปัญหาได้รับการแก้ไขด้วยตัวคุณเองฟรีและที่นี่ในนางสเตลล่าเพื่อให้คนดีของฉันของกรุงเทพฯให้ติดต่อและขอให้พระเจ้าคุ้มครองประเทศของเราเพราะถ้ามีคนดี ๆ ที่จะช่วยให้พวกเราทุกคนที่จะเป็นนางสเตลล่าและเรามีอิสระจากความยากจนและเรา มีอิสระจากความหิวและได้รับในไฟฉายด้วยนางสเตลล่าพระเจ้าอวยพรและฉันให้ที่นี่รอให้คุณเป็นเจ้าของพยานเพียงเช่นเดียวกับฉันและความสำเร็จให้กับคุณคนดีของฉันทั้งหมดของกรุงเทพฯไทยพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ผมรักคุณทุก

  นางไซโล

 • JOEL WILLIAMS

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?

  * การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีเพื่อบัญชีธนาคารของคุณ

  * ชําระคืนเริ่มต้นแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินของคุณใน

  บัญชีเงินฝาก

  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%

  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา

  * ข้อกำหนดเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและเงื่อนไขและการชำระเงินรายเดือน

  * * * * เท่าไหร่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะได้รับทุน? หลังจากที่ยื่นขอสินเชื่อ,

  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ

  เงินภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ

  จากคุณ

  ติดต่อ บริษัท เงินกู้ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาต

  ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มสมัครสินเชื่อติดต่อในขณะนี้มากกว่า

  E-mail: [email protected]

  SIR EVA DEMETER

  ผู้อำนวยการทั่วไป

  CASHFIRMARENA ผืน

  ลอนดอน

 • klay thompson

  สวัสดี

  ใช้สำหรับเงินกู้ที่รวดเร็วและสะดวกในการชำระค่าใช้จ่ายและการเริ่มต้นใหม่ของการจัดหาเงินทุนของโครงการในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด 3% ที่จะติดต่อเราวันนี้ผ่าน: [email protected][email protected]ยืมขั้นต่ำของเราคือ 1,000.00 ทางเลือกของการกู้ยืมเงินใด ๆ ผมได้รับการรับรองการลงทะเบียนและผู้ให้กู้ Legit คุณสามารถติดต่อเราวันนี้ถ้าคุณมีความสนใจใน. จะได้รับเงินกู้นี้ติดต่อฉันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ยืม เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินให้กู้ยืมและการกู้ยืมเงินจะถูกโอนให้กับคุณ ฉันต้องการการตอบสนองอย่างเร่งด่วนของคุณถ้าคุณมีความสนใจ

  แบบฟอร์มเงินกู้

  (1) ชื่อเต็ม:
  (2) จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น
  (3) เบอร์โทรศัพท์:
  (4) เวลา:
  (5) ประเทศ:
  (6) รัฐ / จังหวัด :.
  (7) รายได้ต่อเดือน
  (8) สถานะ:
  (9) คุณได้ใช้ก่อน
  (10) วัตถุประสงค์การกู้เงิน

  หมายเหตุ: คำตอบทั้งหมดจะถูกส่งไป: [email protected] [email protected]รวดเร็ว
  ขอบคุณ

  นาย Klay ธ อมป์สัน

 • JOEL WILLIAMS

  ฉันต้องการความช่วยเหลือเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 2% เร่งด่วนมาก

  ฉันจำเป็นต้องกู้เงิน

  คุณต้องการสินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?

  * การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีเพื่อบัญชีธนาคารของคุณ

  * ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน

  บัญชีเงินฝาก

  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%

  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว

  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน

  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากที่สมัครขอสินเชื่อ

  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

  การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ

  จากคุณ

  ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจ บริษัท ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต

  ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน

  อีเมล์: [email protected]

  SIR EVA DEMETER

  อธิบดี

  CASHFIRM

 • Mr Reekado

  คุณจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายหรือจะยืม บริษัท ? ส่งอีเมล์ถึงเราตอนนี้ :: reekadorosey07 @
  gmail.com

  เราได้รับการรับรองและได้รับการอนุมัติโดยสินเชื่อภาครัฐและเงินให้สินเชื่อและการสนับสนุนและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จำเป็นในราคาถูกมากคือ 1.5% ตอนนี้เราได้เริ่มต้นที่จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ใหม่ ที่เชื่อถือได้อย่างจริงจังชำระคืนเงินกู้ยืมของเราที่พวกเขาตกเนื่องจาก โปรดทราบว่าเราจะต้องอุกอาจยืมเพื่อใช้สำหรับการกู้ยืมเงินเหล่านี้ ..

  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง จดหมายเราตอนนี้: reekadorosey07 @
  :: gmail.com

  ความนับถือ

  ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา

 • marycole loancompany

  อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ

  คุณจะเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในใด ๆ

  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนที่จะเริ่มต้นขึ้น

  ธุรกิจของตัวเองของคุณ?

  ) ขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อบุคคล

  B) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา

  C) รวมหนี้

  ชื่อ: ……………………………………

  ประเทศ: …………………………………..

  สถานที่: ……………………………………

  สถานะ: …………………………………

  เพศ: ………………………………………… …

  อายุ …………………………………………. ….

  วงเงินกู้ที่จำเป็น: …………………….

  เงินกู้ระยะเวลา: ……………………………..

  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: …………………..

  รายเดือน

  รายได้: ……………………………….

  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง

  อีเมล์: [email protected]

 • Mr Reekado

  reekadorosey07 @
  gmail.com

  Do you need an urgent loan to solve your financial needs? We offer loans ranging from 5,000.00 to 250,000,000.00. Max, we are reliable, powerful, fast and dynamic, with no credit check and offers a 100% guarantee foreign loans during the period of this. We also issued a loan in Euros,THB-Thai Baht, Sterling and Dollar exchange rate is 2% of all loans if you are interested get back to us through. reekadorosey07 @
  gmail.com With the following information: Your Name: Country: City: Address: Amount Needed: Duration: Age: Sex: Occupation: Phone No: Thanks Mr.Reekado.

 • Piyamas Srisawat

  คุณต้องการเงินกู้สินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?

  * การโอนเงินอย่างรวดเร็วและทันทีไปยังบัญชีธนาคารของคุณ

  * ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน

  บัญชีธนาคาร

  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%

  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว

  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน

  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากส่งสมัครขอสินเชื่อ

  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

  การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ

  จากคุณ.

  ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจ บริษัท ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต

  ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน

  อีเมล: [email protected]

  เซอร์ EVA DEMETER

  อธิบดี

  CASHFIRM

 • Piyamas Srisawat

  คุณต้องการเงินกู้สินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?

  * การโอนเงินอย่างรวดเร็วและทันทีไปยังบัญชีธนาคารของคุณ

  * ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน

  บัญชีธนาคาร

  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%

  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว

  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน

  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากส่งสมัครขอสินเชื่อ

  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

  การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ

  จากคุณ.

  ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจ บริษัท ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต

  ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน

  อีเมล: [email protected]

  เซอร์ EVA DEMETER

  อธิบดี

  CASHFIRM

 • Jose Dennison Ose

  เรียนคุณ / คุณนาย

  เงินกู้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใน 2 วัน Dennison ไมโครกองทุนการเงินบมจพาณิชย์และส่วนบุคคล, X-Mas เงินกู้สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 2% rate.Interested คนควรจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่านทาง E-mail ที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้:

  ชื่อจริง: ….. นามสกุล: …… ประเทศ: ……. หมายเลขโทรศัพท์: ….. อาชีพ: …… อายุ: …… ……. เพศ: …… สถานภาพ: …… จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น: …… …… รายได้ต่อเดือนระยะเวลาเงินกู้ ….. .Officer ชื่อ: สินเชื่อการลงทุนการเสนออีเมล์: [email protected]

  [email protected]าคุ้มครอง

  ขอแสดงความนับถือ

  นายโฮเซ

 • Jose Dennison Ose

  เรียนคุณ / คุณนาย

  เงินกู้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใน 2 วัน Dennison ไมโครกองทุนการเงินบมจพาณิชย์และส่วนบุคคล, X-Mas เงินกู้สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 2% rate.Interested คนควรจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่านทาง E-mail ที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้:

  ชื่อจริง: ….. นามสกุล: …… ประเทศ: ……. หมายเลขโทรศัพท์: ….. อาชีพ: …… อายุ: …… ……. เพศ: …… สถานภาพ: …… จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น: …… …… รายได้ต่อเดือนระยะเวลาเงินกู้ ….. .Officer ชื่อ: สินเชื่อการลงทุนการเสนออีเมล์: [email protected]

  [email protected]าคุ้มครอง

  ขอแสดงความนับถือ

  นายโฮเซ

 • Jose Dennison Ose

  เรียนคุณ / คุณนาย

  เงินกู้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใน 2 วัน เดนนิสไมโครการเงินบมจกองทุนส่วนบุคคลและการพาณิชย์, X-Mas สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 2% rate.Interested บุคคลที่ควรติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่านทาง e-mail ที่มีข้อมูลด้านล่าง:

  ชื่อจริง: ….. นามสกุล: …… ประเทศ: ……. หมายเลขโทรศัพท์: ….. อาชีพ: …… AGE: …… ……. เพศ: …… สถานภาพ: …… จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ: …… รายได้ …… เงินกู้ระยะเวลา: ….. .Officer ชื่อ: เงินกู้การลงทุนเสนออีเมล์: [email protected]

  [email protected]ยพร

  ความนับถือ,

  นายโฮเซ

 • Kanchana Chimma

  สวัสดี

  เงินกู้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใน 2 วัน กำลังมองหาสินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิต ฯลฯ ? ตอนนี้เราจะนำเสนอเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจใด ๆ

  ผู้ที่สนใจในอัตราดอกเบี้ย 3% 1-30 ปี

  คุณเป็นบุคคลและคุณอยู่ในความต้องการของเงินเร่งด่วนที่จะได้รับกลับมาที่เท้าของพวกเขาและการสนับสนุนที่คุณตกลงมากกว่า soucis.Je am ข้อตกลงพิเศษกับธนาคารแทนFrançoiseนำเสนอเงินให้กู้ยืมของ 2,000 ถึง 30,000,000 ให้ทุกคนสามารถที่จะชำระคืนกับดอกเบี้ย และเป็นไปตามระยะเวลาชำระเงินของคุณ สำหรับทุกคนที่สนใจเขียนถึงฉัน ติดต่อเราวันนี้เกี่ยวกับอีเมล์: [email protected] [email protected]เงินที่คุณต้องการจ่าย กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้

  ข้อมูลผู้กู้สินเชื่อ

  ชื่อเต็มของคุณ: ………

  การกู้ยืมเงินที่ขอ: ………

  ความยาวของเงินกู้: ………

  สินเชื่ออเนกประสงค์: ………

  ที่อยู่ของผู้สมัคร: ………

  อาชีพ:………

  สถานที่ตั้ง: ………

  สถานะ:………

  ประเทศ:………

  เพศ:………

  อายุ:………

  มือถือ ……….

  รายได้ต่อเดือน: ………

  http://hendersonelizabeth3.wix.com/fund

  ขอบคุณที่เรารอคอยการตอบสนองต่อการเร่งด่วนของคุณ© [email protected]

 • Mr,Francissco

  คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่ได้และมีเงินให้กู้ยืมจากต่างประเทศ 100% ในช่วงเวลาของการนี้ นอกจากนี้เรายังออกเงินกู้ในยูโรบาทไทยบาทสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์เป็น 3% ของสินเชื่อทั้งหมดหากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน …

  [email protected]

 • taylor wilson

  เรียนคุณ / คุณนาย

  เงินกู้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใน 2 วัน เดนนิสไมโครการเงินบมจกองทุนส่วนบุคคลและการพาณิชย์, X-Mas สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 2% rate.Interested บุคคลที่ควรติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่านทาง e-mail ที่มีข้อมูลด้านล่าง:
  ชื่อจริง: ….. นามสกุล: …… ประเทศ: ……. หมายเลขโทรศัพท์: ….. อาชีพ: …… AGE: …… ……. เพศ: …… สถานภาพ: …… จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ: …… รายได้ …… เงินกู้ระยะเวลา: ….. .Officer ชื่อ: เงินกู้การลงทุนเสนออีเมล์: [email protected]
  [email protected]ยพร
  ความนับถือ,

  นายโฮเซ