สระไทย

สระไทย

สระในภาษาไทยมี 21 รูป ซึ่งรูปสระเหล่านี้จะนำไปประกอบเป็นรูปสระที่ใช้จริงอีกต่อหนึ่ง

รูปสระในภาษาไทยมี 21 รูปดังนี้

 1. เรียกว่า วิสรรชนีย์
 2. เรียกว่า ไม้หันอากาศ หรือ ไม้ผัด
 3. เรียกว่า ไม้ไต่คู้
 4. เรียกว่า ลากข้าง
 5. เรียกว่า พินทุ หรือ พิทุอิ
 6. เรียกว่า ฝนทอง
 7. เรียกว่า ฟันหนู
 8. เรียกว่า นฤคหิต หรือ หยาดน้ำค้าง
 9. เรียกว่า ตีนเหยียด
 10. เรียกว่า ตีนคู้
 11. เรียกว่า ไม้หน้า
 12. เรียกว่า ไม้ม้วน
 13. เรียกว่า ไม้มลาย
 14. เรียกว่า ไม้โอ
 15. เรียกว่า ตัวออ
 16. เรียกว่า ตัวยอ
 17. เรียกว่า ตัววอ
 18. เรียกว่า ตัว ฤ (รึ)
 19. ฤๅ เรียกว่า ตัว ฤๅ (รือ)
 20. เรียกว่า ตัว ฦ (ลึ) ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว
 21. ฦๅ เรียกว่า ตัว ฦๅ (ลือ) ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว

เสียงสระในภาษาไทยมี 32 เสียง ดังนี้

อะ อร อิ อี อึ อือ อุ อู
เอะ เอ แอะ แอ เอียะ เอีย เอือะ เอือ
อัวะ อัว โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ
อำ ใอ ไอ เอา ฤา ฦา

แบ่งเสียงสระเป็นพวกใหญ่ ๆ ได้ 5 พวกด้วยกัน คือ

 • สระเสียงสั้น ได้แก่ สระที่ออกเสียงสั้น คือ อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ ฤ ฦ อำ ไอ ใอ เอา
 • สระเสียงยาว ได้แก่ สระที่ออกเสียงยาว คือ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว ฤๅ ฦๅ
 • สระเดี่ยว ได้แก่ สระที่เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงเดียว ไม่มีเสียงอื่นประสมมี 18 ตัวได้แก่ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เออะ เออ โอะ โอ เอาะ ออ
 • สระประสม คือ สระที่มีเสียงสระเดี่ยว 2 ตัวประสมกัน มี 6 ตัวได้แก่
 1. เอียะ เสียง อิ กับ อะ ประสมกัน
 2. เอีย เสียง อี กับ อา ประสมกัน
 3. เอือะ เสียง อึ กับ อะ ประสมกัน
 4. เอือ เสียง อื กับ อา ประสมกัน
 5. อัวะ เสียง อุ กับ อะ ประสมกัน
 6. อัว เสียง อู กับ อา ประสมกัน
 • สระเกิน คือ สระที่มีเสียงซ้ำกับสระเดี่ยว ต่างกันก็แต่ว่าสระเกินจะมีเสียงพยัญชนะประสมหรือสะกดอยู่ด้วย มี 8 ตัว ได้แก่
 1. ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ (รึ รือ ลึ ลือ) มีเสียงพยัญชนะ ร ล ประสมอยู่
 2. อำ มีเสียง อะ และพยัญชนะ ม สะกด
 3. ใอ ไอ มีเสียง อะ และพยัญชนะ ย สะกด (คือ อัย)
 4. เอา มีเสียง อะ และพยัญชนะ ว สะกด

สระในภาษาอังกฤษ เทียบสระไทย กับ สระอังกฤษ

อะ – อา = a

อิ = i

อี = ee หรือ i

อึ = u

อือ = ue

อุ = u หรือ oo

อู = oo หรือ u หรือ ue

เอะ – เอ = e หรือ a

แอะ – แอ = ae หรือ a

โอะ – โอ = o

เอาะ – ออ = o

อัวะ – อัว = ua หรือ ue

เอียะ – เอีย = ea หรือ ia หรือ ie

เอือะ – เอือ = ua หรือ ue

อำ – อัม = um หรือ am

เอา – อาว = ao

ไอ – ใอ – อัย = ai หรือ i

สระไทย

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบ
– ok-eddu.cc.cc

 

 

Tags: , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home3/new1/public_html/thaistudyfocus.com/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273