Tag Archives: เรียงความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง

เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง

เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องราวที่นำมาให้ทุกคนได้อ่านนั้นล้วนเป็นการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนต่างๆ และยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเงิน และรู้จักเก็บออม ทำให้ทุกคนในประเทศมีเงินเท่าเทียม เสมอภาคกัน ไม่มีคนจนและคนรวย จึงอยากให้ทุกคนกินอยู่อย่างพอเพียง ปลูกผักกินเอง เลี้ยงปลา ใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า ประหยัด และเก็บออม ซึ่งการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่เรื่องยากสักนิดเดียว ตัวอย่างที่ 1 : เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อเรื่อง “ชุมชนของฉันกับวิถีพอเพียง” เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะแต่การใช้จ่ายอย่างประหยัดเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการมีชีวิตที่สงบสุขและยั่งยืนอีกด้วย ชีวิตความเป็นอยู่ของฉันก็คือวิถีชีวิตของเด็กเมืองธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ผู้ซึ่งต้องตื่นแต่เช้า ฝ่าจราจรอันคับคั่งเพื่อไปโรงเรียน ต้องทนอุดอู้อยู่ในห้องเล็ก ๆ ที่ปิดกั้นมิดชิดเพื่อป้องกันมลพิษ ต้องไปเบียดเสียดกับคนหมู่มากเพื่อซื้ออาหารในโรงอาหาร ต้องอยู่กับเพื่อน ๆ ที่มีโรคภูมิแพ้เป็นโรคประจำตัวกันมากมาย และต้องใช้ชีวิตอยู่บนสายป่านแห่งความสำเร็จรูปโดยแท้ สังคมมนุษย์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีคนมาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เป็นสังคมมากขึ้น ซึ่งยิ่งต้องมีกฎระเบียบที่สามารถทำให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วย กันโดยสงบสุข และเราคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้าน พนักงานบริการ พ่อค้าแม่ค้า เจ้าหน้าที่รัฐ และรวมไปถึงคุณยายสูงอายุที่เดินออกกำลังกายผ่านหน้าบ้านทุกวัน ปัจจุบันนั้นโลกได้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ทุกคนสามารถเข้าหาข้อมูลได้ในเวลาเดียวกันในแต่ละซีกโลก แต่นั้นก็อาจทำให้ผู้คนได้รับสิ่งใหม่ ค่านิยมใหม่ วัตถุความเจริญ […]

7 Comments Continue Reading →